messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ขอความอนุเคราะห์ระชาสัมพันธ์โครงการการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหวายหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างนกทาหมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
ขอความอนุเคราะห์ระชาสัมพันธ์โครงการการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา