messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 263
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 292
การแจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 269
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 และแจ้งประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 167
แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 288
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 271
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 284
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 281
ประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 266
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 308
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 และแจ้งประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 191
แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 185
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 304
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 275
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 286
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 311
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 289
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 311
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 269
201 - 220 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา