messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group ฝ่ายสภา
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)
ประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0848345034
(นายสะอาด คำผาลา)
รองประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0610909424
(นายสมพงษ์ มหาโยธี)
เลขานุการสภาฯ อบต
โทร : 0865124086
(นายสมร ปาทอง)
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 0936491365
(นายสังทอง ประจวบสุข)
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 0802369857
(นายพิธยา ถามะพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : -
(นาสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 0645160960
(นายประสาท เสือสา)
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 0895813990
(นายประยูร แสนปาง)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 0950946839
(นายเชิดศักดิ์ พสุมาตร์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 0618175833
(นายมานัด โชคบัณฑิต)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 0898219985
(นายวิรัตน์ เนื้อทอง)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 0851217413
(นายเดือน จันทบาล)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร : 0930931588
(นายสุรศักดิ์ บุญหาญ)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร : 0879651330
(นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ)
ส.อบต.หมู่ 14
โทร : 0899176263
(นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร : 0646902818

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา