messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามครับ ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ (29 เมษายน 2565) นายอำนาจ ท้าวอนนท์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 4.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) 6.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรุงไทย ออมสิน ธกส.) 7.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นจนท.ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท) 8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรแสดงฐานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และ2
ขอสอบถาม กรณี พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิค ในหมู่บ้านสามารถประสานขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานใดได้บ้าง (27 เมษายน 2565) ผู้นำชุมชน ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาได้เลยคะ
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา