ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง