ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านดอนหวาย-ที่สาธารณะประโยชน์(ป่าช้า) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง