ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง