องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

แสดงความเห็น
group ผู้บริหาร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
โทร : 0951845692
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
โทร : 0951845692
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0896268419
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0896268419
group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0951845692
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0951845692
(นายเถาว์วัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0896268419
(นายเถาว์วัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0896268419
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0837323397
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 0837323397
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 0898445874
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

โทร : 0898445874
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0980956910
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร : 0980956910
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
โทร : 0910171185
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น

โทร : 0910171185
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0896268419
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0896268419
group สำนักปลัด
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวสุพรรษา จันทาธอน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวสุพรรษา จันทาธอน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกสัญชัย แสงรุ่ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ่าเอกสัญชัย แสงรุ่ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเกษตร
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเกษตร
group กองคลัง
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอำนาจ โคตรอาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายอำนาจ โคตรอาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(นายสันติ ลาภรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสันติ ลาภรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(จ่าเอกคมพิทักษ์ วงค์แสง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(จ่าเอกคมพิทักษ์ วงค์แสง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(นายวีระศักดิ์ ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวีระศักดิ์ ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวันชนะ แก้วอุดร)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
(นายวันชนะ แก้วอุดร)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
(นายวิจิตร สุวะทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวิจิตร สุวะทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
(นายศักพล เสริมศรี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายศักพล เสริมศรี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสาวณัฐธิณี สารคะณา)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (กองการศึกษา)
(นางสาวณัฐธิณี สารคะณา)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (กองการศึกษา)
(นางวิลัยพร สารทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางวิลัยพร สารทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางภาณิศา บุญธิมา)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางภาณิศา บุญธิมา)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางรัตนา บุญเสริฐ)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางรัตนา บุญเสริฐ)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางสาวสมจิตร สมอทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางสาวสมจิตร สมอทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางสาวปรารถนา ศรีทะวัน)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่
(นางสาวปรารถนา ศรีทะวัน)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่
(นางกันยา อุ่นเวียง)
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางกันยา อุ่นเวียง)
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางสายใจ กัณหามาลา)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโค้ง)
(นางสายใจ กัณหามาลา)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโค้ง)
(นางอรุณ เคนน้อย)
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง)
(นางอรุณ เคนน้อย)
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง)
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายเถาวัลย์ บุญหนา)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ุ()
นักวิชาการสาธารณสุข
ุ()
นักวิชาการสาธารณสุข
group ทำเนียบฝ่ายปกครองท้องถิ่น
(นายนคร บุญกัลย์)
กำนันตำบลสร้างนกทา
(นายนคร บุญกัลย์)
กำนันตำบลสร้างนกทา
(นายพิกุล ป้องเพชร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายพิกุล ป้องเพชร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายสุริยา มั่นคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายสุริยา มั่นคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายอนุรักษ์ แพงโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายอนุรักษ์ แพงโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายวันนา ปัสสา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายวันนา ปัสสา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายสำรวล ปรามุทา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายสำรวล ปรามุทา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายไวพจน์ ทานะปัทย์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายไวพจน์ ทานะปัทย์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายพันธ์ สารคณา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายพันธ์ สารคณา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายคำผาย พรมโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นายคำผาย พรมโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นางจันทรา แผ่นทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นางจันทรา แผ่นทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายจรูญ จันทสาร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายจรูญ จันทสาร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายเตี้ย บุญหาญ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายเตี้ย บุญหาญ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายสถาพร สมสะอาด)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายสถาพร สมสะอาด)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายลำพูน อุปริมาตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
(นายลำพูน อุปริมาตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
(นายอำนาจ ท้าวอานนท์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
(นายอำนาจ ท้าวอานนท์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
(นางพิศ นามแสน)
แพทย์ประจำตำบล
(นางพิศ นามแสน)
แพทย์ประจำตำบล
(นายธนูศิลป์ โตนันท์)
ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
(นายธนูศิลป์ โตนันท์)
ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
(นายมนตรี คำโคตรสูนย์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(นายมนตรี คำโคตรสูนย์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(นายจักรเทพ บุญฟุ้ง)
พัฒนากรประจำตำบล
(นายจักรเทพ บุญฟุ้ง)
พัฒนากรประจำตำบล
(นางอรดี ต้นโพธิ์)
ครู กศน.ประจำตำบล
(นางอรดี ต้นโพธิ์)
ครู กศน.ประจำตำบล
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,777