องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group ผู้บริหาร
(นายชลิต เฟื่องฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0622015089
(นายจันทร์ดี เอกศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0801538477
นายวิไลศักดิ์ สารคณา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0870141730
นายชัยศรี แพงโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0990733245
group ฝ่ายสภา
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)
ประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0848345034
(นายสะอาด คำผาลา)
รองประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0610909424
(นายสมพงษ์ มหาโยธี)
เลขานุการสภาฯ อบต
โทร : 0865124086
(นายสมร ปาทอง)
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 0936491365
(นายสังทอง ประจวบสุข)
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 0802369857
(นายพิธยา ถามะพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : -
(นาสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ)
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 0645160960
(นายประสาท เสือสา)
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 0895813990
(นายประยูร แสนปาง)
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 0950946839
(นายเชิดศักดิ์ พสุมาตร์)
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 0618175833
(นายมานัด โชคบัณฑิต)
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 0898219985
(นายวิรัตน์ เนื้อทอง)
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 0851217413
(นายเดือน จันทบาล)
ส.อบต.หมู่ 12
โทร : 0930931588
(นายสุรศักดิ์ บุญหาญ)
ส.อบต.หมู่ 13
โทร : 0879651330
(นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ)
ส.อบต.หมู่ 14
โทร : 0899176263
(นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร)
ส.อบต.หมู่ 16
โทร : 0646902818
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0641385143
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0641385143
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0837323397
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 0898445874
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0980956910
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0910171185
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0641385143
group สำนักปลัด
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางวิลาวัลย์ ไชยวงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0879656728
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงาน ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงาน ปฏิบัติงานการเกษตร
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงาน ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
group กองคลัง
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางสาวณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
วิศกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นายสันติ ลาภรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(จ่าเอกคมพิทักษ์ วงค์แสง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(นายวีระศักดิ์ ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวันชนะ แก้วอุดร)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
(นายวิจิตร สุวะทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นายธีรวุฒิ บุญเลิศ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางวิลัยพร สารทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางรัตนา บุญเสริฐ)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางสายใจ กัณหามาลา)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโค้ง)
(นางสาวสมจิตร สมอทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางภาณิศา บุญธิมา)
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางสาวปรารถนา ศรีทะวัน)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางอรุณ เคนน้อย)
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง)
(นางสาวณัฐธิณี สารคะณา)
คนงาน
ปฏิบัติงานธุรการ (กองการศึกษา)
(นางกันยา อุ่นเวียง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0641385143
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา