messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองช่าง
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
วิศกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นายสันติ ลาภรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(จ่าเอกคมพิทักษ์ วงค์แสง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(นายวีระศักดิ์ ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวันชนะ แก้วอุดร)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
(นายวิจิตร สุวะทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา