messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(นายธีรวุฒิ บุญเลิศ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางวิลัยพร สารทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางรัตนา บุญเสริฐ)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)
(นางสายใจ กัณหามาลา)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำมะโค้ง)
(นางสาวสมจิตร สมอทอง)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางภาณิศา บุญธิมา)
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา)
(นางสาวปรารถนา ศรีทะวัน)
ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่)
(นางอรุณ เคนน้อย)
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง)
(นางสาวณัฐธิณี สารคะณา)
คนงาน
ปฏิบัติงานธุรการ (กองการศึกษา)
(นางกันยา อุ่นเวียง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา