messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0641385143
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา
โทร : 0641385143
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0837323397
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 0898445874
(นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0980956910
(นายธนดล จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0910171185
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัด อบต.สร้างนกทา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0641385143

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา