messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0641385143
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา