messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group ผู้บริหาร
(นายชลิต เฟื่องฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0622015089
(นายจันทร์ดี เอกศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0801538477
นายวิไลศักดิ์ สารคณา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0870141730
นายชัยศรี แพงโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0990733245

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา