messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group สำนักปลัด
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางวิลาวัลย์ ไชยวงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0879656728
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงาน ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงาน ปฏิบัติงานการเกษตร
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงาน ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา