messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองคลัง
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางสาวณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา