messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 31
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 33
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 36
หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานบุคคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 25
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 34
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 674
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา