messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา