องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายการค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อหนังสือแบบเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง รายการค่าหนังสือแบบเรียน จำนวน 1 ชุดๆละ 7 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยน Solid State Drive M.2 128 Gb. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0015) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 56.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านขาม หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านขาม-คำมะเบื่อ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 385.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 ถนนสายบ้านโคกยาว - บ้านหนองแฝก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 385.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนาเพียง ที่สาธารณประโยชน์(ป่าช้า) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนาเพียง -ลำห้วยสีโท หนองมะแซว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 82.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 ถนนสายแยกบ้านนาเพียง-ลำห้วยสีโท เชื่อมลำห้วยสีโท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 196.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 264 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ เดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 39 คน คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 24 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อปลั๊กไฟฟ้า (ขนาดความยาว 5 เมตร) จำนวน 3 อัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ขนาด 60 X 90 ซม. จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลสร้างนกทา บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ถนนสาย บ้านน้ำคำพัฒนา - ลำห้วยสีโท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ขนาด 200 X 500 ซม.พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างนกทา บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ 16 ถนนภายในหมู่บ้านนาหกสิบ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 385.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ขนาด 200 X 500 ซม.พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยตูม บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขาม หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็เล็กวัดโนนดู่ เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 39 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 24 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำมะโค้ง หมู่ 4 เป่าล้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อซื้อพร้อมเติมผงเคมีสำหรับเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบ๋าเจริญ-บ้านโนนดู่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 9744 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 1,200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพะโอ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างนกทา หมู่ 13 ถนนสายบ้านสร้างนกทา-บ้านดอนหวาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 ถนนสายนายายกร-นานายภัทร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 50,886 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 39 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
1 - 50 (ทั้งหมด 469 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10