messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านนาหกสิบ หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ไม่น้อยกว่า 10 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างนกทา-บ้านโคกยาว ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,620 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ไม่น้อยกว่า 10 ต้น ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ถึงหนองแฝก หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ถึงหนองแฝก หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ถึงหนองแฝก หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหิมโงม ถึงสายบ้านบ๋าเจริญ บ้านหิมโงม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างนกทา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,698 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 6,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหิมโงม ถึงสายบ้านบ๋าเจริญ บ้านหิมโงม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างนกทา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,698 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 6,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 377
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา