messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รับแบบยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 64
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 64
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน :
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนตำลบสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ เดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนตำลบสร้างนกทา ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับทะเบียนเดือนมิถุนนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
61 - 80 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา