messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 168
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 42
การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 154
แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 190
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รับลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รับลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 51
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 203
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 234
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 240
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 223
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 224
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 227
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 207
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 246
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 226
141 - 160 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา